اینستاگرام نمایندگی فروش 1732 کرمان موتور

هر 40000 کیلومتر یا 2 سال یکبار S5 DCT تعویض مایع خنک کننده موتور

1398-10-28 آموزش خودرو
هر 40000 کیلومتر یا 2 سال یکبار S5 DCT تعویض مایع خنک کننده موتور

دارای سیستم خنک کاری مشترک بین موتور و گیربکس می باشد، هرگونه ایراد )خوردگی و S5 DCT با توجه به اینکه خودروی نشتی بدلیل استفاده از مایع خنک کننده غیر استاندارد و یا نقص عملکرد قطعات مرتبط و ...... ( در اجزای این سیستم، منجر به وقوع و تحمیل هزینه های سنگین تعمیرات در موتور و گیربکس می گردد. از این رو توجه به نکات ذیل در این خصوص الزامی می باشد:
• تعویض کامل مایع خنک کاری هر 40000 کیلومتر یا 2 سال یکبار
• استفاده از آب خالص )آب مقطر یا آب مخصوص رادیاتور خودرو( به همراه مایع ضد یخ با نسبت حجمی توصیه شده در
دفترچه راهنما و عدم استفاده از آب لوله کشی شهری، چاه و یا آب معدنی و غیره به منظور جلوگیری از هر گونه خوردگی و رسوب در اجزای سیستم خنک کاری

شما هم می‌توانید در مورد این مطلب نظر بدهید.