اینستاگرام نمایندگی فروش 1732 کرمان موتور

اشتباهاتی که در رانندگی و نگهداری خودرو نباید انجام دهیم

اﺷﺘﺒﺎه در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ 

1- ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎ : اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی ، اﮐﺴﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ رد ﺷﺪن از دﺳﺖ اﻧﺪاز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪاز ﺳﺮﻋﺖ را ﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از دﺳﺖ اﻧﺪاز ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان درﮔﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

 

2- ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ آن : ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در اﻧﮕﻠﯿﺲ دﯾﺪم ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ دﮐﻤﻪ آن را ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﮑﺸﺪ از او ﺮﺳﯿﺪم دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﭼﯿﻪ ؟ ﮔﻔﺘﺶ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺳﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ ﻣﻨﻮ رد ﮐﺮدن و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪه دار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺗﻮ اﯾﺮان ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻄﻮری ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ رو ﻣﯿﮑﺸﻦ و ﺑﻌﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﮐﻼچ ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼچ ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ را ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯽ ﺑﻌﺪا ﺧﻮدم ﻫﻢ از ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎی آن و وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد ( ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ ﺧﻮدم اﯾﻦ ﻋﺎدت رو ﺗﺮک ﮐﺮدم و ﺗﺮﻣﺰ دﺳﺘﯽ رو درﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﮑﺸﻢ )

 

3- ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﮐﻮﻟﺮ دراﺗﻮﺑﺎن : ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺠﻠﻪ auto crose اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺸﺎد داد اﮔﺮ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در اﺗﻮﺑﺎن ﮐﻮﻟﺮش روی درﺟﻪ ﯾﮏ ﻓﻦ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺘﺶ از ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ راﻧﻨﺪه آن ۴۰ درﺻﺪ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .

 

4- ﺧﻼص ﻧﮑﺮدن دﻧﺪه ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ : اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ روی دوﺷﺎﺧﻪ ﮐﻼچ و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ و .. ﻣﯿﺸﻮد .

 

5- ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﻣﺰ و ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮدرو : اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺮاژ ﺗﺮﻣﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼچ درﮔﯿﺮ اﺳﺖ از ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﻣﺰی ﻣﻮﺗﻮر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼچ و ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻫﻢ ﻓﺸﺎر داده ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ دﯾﺮﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎدن ﺧﻮدرو ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺰ را ﻓﺸﺎر داده وﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻟﺮزش ﺑﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻼچ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .

 

6- دﻗﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ روﻏﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ : ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮدی در ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺮاﯾﺪ داﺷﺖ روﻏﻦ ﺗﻮﺗﺎل ۵۰۰۰ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺗﺎل sj ۵۰۰۰ اﺳﺖ و روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﭘﺮاﯾﺪ sf ﯾﺎ sg اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎب روﻏﻦ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .

 

7- رﯾﺨﺘﻦ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ داﺧﻞ رادﯾﺎﺗﻮر : اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮاوان در رادﯾﺎﺗﻮر و واﺗﺮ ﭘﻤﭗ و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ واﺷﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﻢ ﺷﺪه . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺎر

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آب را ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﮕﺰارﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد و دوﺑﺎره آن را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ دﻓﻌﺎت ﺳﺮد ﺷﺪن و ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد آب ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﻓﻘﻂ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮد ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت در ﺗﻪ ﻇﺮف

اﺳﺖ ﭘﺲ از رﯾﺨﺖ ﺗﻪ آب ﺑﻪ داﺧﻞ رادﯾﺎﺗﻮر ﺧﻮد داری ﮐﻨﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺎی آﻣﺎده ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮب روش اول ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ .

 

8- رﯾﺨﺘﻦ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ داﺧﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﻮر : اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮاوان در ﻣﻨﺒﻊ، ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎ ، ﻧﺎزل و ﭘﻤﭗ آب آن ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ آب ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان از روش ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺎی آﻣﺎده ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻫﺴﺖ .

 

9- ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻻﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ : ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻻﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪد و در ﻋﻮض راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی زﯾﺎد در ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮات ﺟﺒﺮا ن ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

 

10- ﭘﺎرک ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن : زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدروﯾﺘﺎن را ﻣﺜﻼ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﮑﺲ ﭘﺎرک ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .

11- ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖ : اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد و اﺻﻮﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﺮاغ ﺑﻨﺰﯾﻦ روﺷﻦ ﺷﻮد زﯾﺮا رﺳﻮﺑﺎت و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎی ﺗﻪ ﺑﺎک وارد ﻣﺴﯿﺮ

ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎر ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ؛ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻧﮋﮐﺘﻮر ﻣﯿﺸﻮد.

 

12- ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮑﺮدن ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ : اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺎزوﯾﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪد ﺗﺎ ﻓﻦ ﺧﻮدرو ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺗﻮر را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﮔﺰوز ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﺿﺮر دارد . اﮔﺮ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ روﺷﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ روﺷﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

 

13- درﺟﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ : اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮر زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر وارد مي اورد.